logo

BuildingCenter tracta les dades dels clients com a responsable del tractament i compleix en tots els casos amb les especificacions de la normativa en matèria de protecció de dades vigent en cada moment.

D’acord amb el que es preveu a l’article 6.1.f) del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), BuildingCenter tracta dades dels clients d’acord amb l’interès legítim, tant per a finalitats comercials com per a finalitats de gestió interna, havent fet en tot cas la ponderació d’interessos oportuna per preservar els interessos o els drets i llibertats fonamentals dels clients.

Usos amb finalitat comercial basats en l’interès legítim

Tret que el client hagi indicat o indiqui el contrari, BuildingCenter:

  • Li enviarà actualitzacions i informacions sobre productes o serveis similars als que ja tingui contractats.
  • Farà servir la informació dels clients per personalitzar l’experiència amb aquesta entitat, per exemple, per oferir-los els productes i serveis que s’ajustin al seu perfil, o per aplicar-los els beneficis i les promocions vigents en cada moment i als quals tinguin dret.

Usos amb finalitats de gestió interna basats en l’interès legítim

BuildingCenter ha considerat que està legitimada per tractar les dades dels client d’acord amb l’interès legítim per a certes finalitats de gestió interna en què no es fa cap actuació activa sobre el titular de les dades i que, per tant, no es lesionen els interessos o drets i llibertats dels clients.

  • Seguiment del compliment dels objectius fixats als empleats.
  • Pagament d’incentius i/o premis per la gestió i comercialització d’immobles.

Tant en els tractaments per a usos amb finalitat comercial com per a usos amb finalitats  de gestió interna, no es fa servir cap altra informació que la que els clients han proporcionat o la que es genera dels mateixos productes o serveis contractats durant l’últim any, i si els clients s’estimen més que BuildingCenter no dugui a terme aquests tractaments, ho poden indicar anant a qualsevol oficina de BuildingCenter, a l’apartat de correus núm. 209 de València (46080), o a l’adreça electrònica