logo

BuildingCenter compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

BuildingCenter ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar-ne, en la mesura que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

En el cas de que es demani emplenar un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s’informarà el client o usuari: de la identitat del responsable del fitxer, de les dades de contacte del delegat de protecció de dades, de les finalitats del tractament, dels destinataris de la informació, del període de conservació de les dades, i de la facultat del titular de les dades d’exercir els drets previstos en la normativa de protecció de dades. En el supòsit que fos necessari recavar el seu consentiment, ho farem amb els requisits esmentats en la referida normativa.

El client o usuari pot exercir els drets mencionats a través del següent enllaç: www.buildingcenter.es/exercicidedrets/, o per correu postal a c/Pintor Sorolla 2-4, 46002 (Valencia). BuildingCenter respondrà a les peticions en el termini legalment establert. En el cas que no hagi obtingut satisfacció en el exercici dels seus drets, el client o usuari podrà presentar una reclamació  davant l’autoritat de control competent. Així mateix, se li informa que pot posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de BuildingCenter, per correu postal dirigit a c/Pintor Sorolla 2-4, 46002 (Valencia).

Per tal que la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, tan aviat com puguin, les modificacions i les rectificacions de les seves dades de caràcter personal.